Городнянська РДА
Анонси


Відділення в Чернігівській області Національної Служби Посередництва і Примирення

Назад

Терміни і поняття, які можуть застосовуватися в процесі організаційного забезпечення заходів щодо врегулювання колективних трудових спорів(конфліктів)

Національна служба посередництва і примирення (далі – Служба) утворена Указом Президента України, як єдиний постійно діючий державний орган для врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)), відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (далі – Закон).

Головним завданням, покладеним на Службу державою, є сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин (далі – СТВ), запобігання виникненню та сприяння своєчасному вирішенню КТС(К), здійснення посередництва і примирення при вирішенні таких спорів, а також прогнозування їх виникнення.

З метою оперативного виконання своїх повноважень, в областях діють структурні підрозділи Служби – відділення Національної служби посередництва і примирення (далі – Відділення).

В процесі ускладнень стану СТВ та організаційного забезпечення заходів щодо сприяння вирішенню КТС(К), застосовуються певні терміни й поняття, визначені чинним законодавством.

Ускладнення стану соціально-трудових відносин – погіршення СТВ, що викликані суб’єктивними або об’єктивними чинниками економічного чи соціального характеру, що визначені у статті 2 Закону, які супроводжуються зростанням рівня протестної поведінки працівників та можуть призвести до виникнення КТС(К);

Чинники ускладнення стану СТВ – фактори, які призвели до погіршення стану соціально-трудових відносин, і були зумовлені однією з наступних причин:

а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;

б) укладення чи зміна колективного договору, угоди;

в) виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень;

г) невиконання вимог законодавства про працю;

Підприємство — це самостійний суб'єкт господарювання, ство¬рений компетентним органом державної влади або органом міс¬цевого самоврядування чи іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійс¬нення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої госпо¬дарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами України.

Трудовий колектив підприємства – усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з підприємством. Повноваження трудового колективу щодо його участі в управлінні підприємством встановлюються статутом або іншим документом відповідно до вимог Господарського кодексу України, законодавства про окремі види підприємств, закону про трудові колективи.

Роботодавець – юридична особа (підприємство, установа, організація) або фізична особа-підприємець, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб.

Найманий робітник – це фізична особа, яка виконує роботу за наймом, уклала письмовий трудовий договір, контракт чи усну угоду з керівником підприємства будь-якої форми власності із визначенням умов трудової діяльності особи, за якою вона одержує обговорену при найманні оплату готівкою або в натуральному вигляді.

Строни КТС(К) на виробничому рівні – наймані працівники (окремі категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів, або первинна профспілкова чи інша уповноважена найманими працівниками організація та власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи представник.

На звернення представницького органу найманих працівників, профспілки, власника чи уповноваженого ним органу (представника) Відділення, в межах визначених повноважень:

• здійснює аналіз причин ускладнення СТВ;

• вивчає повноваження сторін СТВ, відповідність пропонованих вимог найманих працівників або профспілки положенням статей 2, 3 Закону;

• надає консультативну допомогу у формуванні вимог найманих працівників, профспілки, процедури їх утворення;

• готує пропозиції (рекомендації) щодо висунутих вимог.

Колективний трудовий спір (конфлікт) – це розбіжності, що виникли між сторонами СТВ, щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, укладення чи зміни колективного договору, угоди, виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю.

Момент виникнення КТС(К) – дата, коли уповноважений представницький орган найманих працiвникiв, категорiї найманих працiвникiв, колективу працiвникiв або профспiлки одержав вiд роботодавця, уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв повiдомлення про повну або часткову вiдмову у задоволеннi колективних вимог i прийняв рiшення про незгоду з рiшенням роботодавця, уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв або коли строки розгляду вимог, передбаченi Законом, закiнчилися, а вiдповiдi вiд роботодавця, уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв не надiйшло.

Рішення про вступ у КСТ(К) (із зазначенням: причин його виникнення; переліком вимог найманих працівників або профспілки; сторін спору та їх юридичні адреси) орган, який представляє інтереси найманих працівників або профспілки зобов’язаний у триденний строк письмово поінформувати власника чи уповноважений ним орган (представника), місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування за місцем знаходження підприємства, установи, організації а також Відділення.

Здійснення комплексного аналізу висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог передбачає:

1.1. Здійснення аналізу з правових питань:

- аналіз змісту вимог щодо відповідності їх до положень статті 2 Закону;

- аналіз вимог щодо визначення сторін КТС(К) відповідно до положень статті 3 Закону (згідно з компетенцією власника або уповноваженого ним органу (представника) щодо вирішення цих вимог);

- аналіз відповідності формування і затвердження вимог положенням статті 4 Закону;

- аналіз правової обґрунтованості вимог із визначенням законодавчих та нормативно-правових актів, які було порушено власником або уповноваженим ним органом (представником), що спричинило виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин;

- аналіз дотримання порядку і строків розгляду вимог найманих працівників власником або уповноваженим ним органом (представником) та надання ним разом з прийнятим рішенням соціально-економічного обґрунтування положень статті 5 Закону;

- аналіз щодо наявності або відсутності факту неможливості розгляду та вирішення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) до вирішення іншої справи, що розглядаються в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства.

1.2. Здійснення аналізу з питань аналітично-інформаційної діяльності:

- збір і опрацювання статистичної інформації стосовно вимог, висунутих найманими працівниками, профспілкою для їх порівняння, класифікації за змістом, характером, динамікою, за можливими засобами та термінами їх задоволення;

- соціально-економічний аналіз вимог тощо.

Результати здійсненого Відділенням аналізу з правових питань вимог, висунутих найманими працівниками, профспілкою подаються до НСПП разом з відповідним поданням щодо реєстрації КТС(К).

Вимоги, висунуті найманими працівниками, профспілкою відповідно до положень статей 2, 3, 4, 5 Закону, підлягають реєстрації згідно з пунктами 2, 3 та підпунктом 7.1 пункту 7 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом НСПП від 25.03.2014 року №21.

В подальшому, послідовність розгляд і вирішення КТС(К) регламентується визначеним порядком у відповідності до положень статей 7-16 Закону.

Відділення, згідно до вимог чинного законодавства, координує дії сторін СТВ та здійснює посередництво в реалізації комплексу заходів, спрямованих на сприяння вирішення КТС(К).

===========================================================

Основні напрями діяльності відділення НСПП в Чернігівській області

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області є структурним підрозділом Національної служби посередництва і примирення – постійно діючого державного органу для врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), утвореного Президентом України відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

Відповідно до повноважень, визначених чинним законодавством, головним завданням відділення НСПП є:

- сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин;

- запобігання виникненню та сприяння своєчасному вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів);

- здійснення посередництва і примирення при вирішенні таких спорів (конфліктів);

- прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

Виходячи із результатів діяльності відділення НСПП за 2017 рік, прогнозу стану соціально-трудових відносин на І півріччя 2018 року в трудових колективах підприємств, організацій та установ, розташованих на території області, відділення НСПП приділяє в роботі особливу увагу організації:

- налагодження більш плідної взаємодії, в межах компетенції, з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок та роботодавців;

- вивчення, виявлення та узагальнення причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), підготовки відповідних пропозицій, рекомендацій, надання консультативної допомоги зацікавленим сторонам трудових відносин;

- використання потенціалу всіх причетних до конфліктних ситуацій органів, організацій та установ заради взаємоприйнятних для сторін рішень по розв’язанню розбіжностей на доконфліктній стадії;

- активізації на місцях правового всеобучу представників найманих працівників, власників або уповноважених ними осіб з питань цивілізованого вирішення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин в трудових колективах підприємств, організацій та установ області;

- популяризації та роз’ясненню законодавчих і нормативно-правових актів НСПП з питань здійснення примирних процедур у процесі вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), запобігання їх виникненню через засоби масової інформації.

У випадку виникнення загострення стану соціально-трудових відносин у суб’єктів господарювання області просимо звертатися:

Адреса відділення НСПП в Чернігівській області: 14000 м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39.

Начальник відділення НСПП в Чернігівській області Дєдіков Олександр Георгійович

Заступник начальника відділення НСПП в Чернігівській області Максименко Марина Віталіївна, тел. 77-62-77.

===========================================================

Задля збереження соціальної стабільності на Чернігівщині

Відділення Національної служби посередництва і примирення відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», в процесі виконання визначених завдань, значну увагу приділяє моніторингу стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях області з метою вжиття заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), акцій протесту (в т.ч. страйків).

Враховуючи висновки прогнозних даних на перше півріччя поточного року викликає занепокоєння, на даний час, соціальне становище в трудових колективах закладів освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства, Домінуючим фактором дестабілізації стану соціально-трудових відносин, безпосередньою причиною можливого виникнення розбіжностей залишається заборгованість із виплати заробітної плати через порушення ст.115 КЗпП України, ст.24 Закону України «Про оплату праці» ст.10 Закону України «Про колективні договори і угоди», ст.57 Закону України «Про освіту».

У зв’язку із зазначеним, відділення НСПП пропонує об’єднати зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, контролюючих органів, профспілок та роботодавців з метою забезпечення виконання завдань Уряду України, спрямованих на реалізацію державної та регіональної політики по ліквідації боргів із заробітної плати та соціального захисту працюючих.

У разі виникнення проблемних питань в трудових колективах підприємств, установ, організацій області через порушення чинного законодавства про працю або колективних договорів (угод), відділення НСПП рекомендує завчасно звертатися за сприянням для оперативного здійснення заходів щодо локалізації конфліктних ситуацій та поліпшення стану соціально-трудових відносин.

Адреса відділення НСПП:

14000, м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39, кімната 909,

телефон: (0462)77-62-77

Е-mail: dspp_chernigiv@ukr.net

Назад31 Січня 2018 08:59
25 Січня 2018 10:39
15 Січня 2018 15:21
21 Грудня 2017 09:52
24 Жовтня 2017 11:42
25 Вересня 2017 15:28

Інформацію про події в районі отримую з: